Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN buro KLEUR

Algemeen

buro KLEUR  is opgericht door Bianca Schuijt – den Boer (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68621043. buro KLEUR richt zich op het begeleiden en coachen van mensen op  gebied van emotie, gedrag & leren (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met buro KLEUR en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging tegen betaling. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door buro KLEUR opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. buro KLEUR kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

buro KLEUR is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en de ouders. Casussen anoniem bespreken met collegae valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële praktijkruimte. Dit betekent dat cliënt en coach samen afstemmen wat de beste locatie is, dit kan thuis zijn bij de cliënt of op een externe, nader te bepalen locatie. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan / gemaakt of welke thuisopdracht er is meegegeven. Tijdens een nazorggesprek (telefonisch) worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt besproken.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van buro KLEUR niet aangenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op voicemail, waarna er contact volgt. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld onder het kopje “KOSTEN” op de website van buro KLEUR (www.buro-KLEUR.nl)of zijn op te vragen bij buro KLEUR. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. buro KLEUR houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 Betalingsvoorwaarden

Er wordt achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van buro KLEUR. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt buro KLEUR een betalingsherinnering. Indien (de ouders van) de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is buro KLEUR gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van buro KLEUR, is buro KLEUR genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is buro KLEUR gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 Aansprakelijkheid

Het advies van buro KLEUR is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. buro KLEUR is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door buro KLEUR, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van buro KLEUR. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van buro KLEUR. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt buro KLEUR aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.buro-kleur.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.